Nhận cho thịt chặt xuống
3 cái bọc nylon là có tiêu cho người lớn, 2 cái không bọc không tiêu cho con nít...