DinhT,

Biết vậy nhưng da heo quay của cô cháy thê thảm lắm. Cũng tại cái tật hay quên. Cho vào broil xong quay đi làm biệc khác.