Anh DinhT, là nam giơí mà nấu ăn kheó qúa, trơì đang lạnh nên muốn có cả 2 món luôn