Tiệm mà được lên báo thì khách hàng tìm đến đông như hội , mua may bán đắt là điều đương nhiền rồi khỏi cần bàn tới , chúc Chủ tiệm mở thêm nhiều chi nhánh .