Members nào muốn post bài sau khi đang ký và activated thì liên lạc qua email yahoo: hoangsts@yahoo.com