Cách Gói Bánh Ú Tam Giác by Lizt
Picture By LiztMỗi lần Liz làm bánh ú là nghỉ tới ngày đầu tiên làm cái bánh nầy, Liz lấy giấy inxếp lại bỏ gạo vô gói lạithửchỉ có 1 lần thành công mỹ mạn luôn

Step 1:


Step 2:


Step 3:


Step 4:


Step 5:


Step 6:


Step 7:


Step 8:


Step 9:


Step 10:


Step kế tiếp là cách cột bánh. Lần thứ 1 chụp hình không được rõ. Liz chụp cách cột bánh làm lần 2:

Cách cột bánh 1


Cột bánh step 2:


Cách cột bánh 3: