PDA

View Full Version : how to delete a posthiha12
09-28-2008, 05:28 PM
post title:
supper: Cheese Tart (flamiche) à la Hoài

date: September 27/2008

rosetien
09-28-2008, 05:48 PM
Cô Hiha ơi
RT chỉ biết là mình tự xóa xong thì phải chừa ít nhất 1 chữ or 1 cái icon trong cái post đó là xong.
Nếu Cô muốn delete nguyên post thì phải nhờ Henry ,Cô Isa ,Sis The Fall...